Павел Павлов

Кинезитерапевт


Диана Тодорова

Рехабилитатор


КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Кинезитерапията е лечение чрез движение. Чрез различните методи, с които разполага тя решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи. Кинезитерапията, която прилагаме в ЦСРИ цели запазване на неувредените функции на организма и максимално подобряване и въстановяване на увредените функции и засегнати части, с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот

Задачите, които си поставяме са: психоемоционална стабилизация на
клиента, вдъхване на вяра от ползата на работата и привличането му за активно съдействие.
Също така възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции. Работи се индивидуално или чрез групови занимания. Работата се допълва от даване на съвети и изготвяне на индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия.
Основни средства, които използваме са:

  • активни упражнения
  • пасивни упражнения за увредените крайници и стави
  • масаж
  • обучение в дейности от ежедневния живот
  • обучение в ходене и ползване на помощни средства
  • игри

Начин на работа
След първоначалната среща с клиента за взаимно запознаване, се пристъпва към определяне на рехабилитационния му потенциал. Съгласува се работата с останалите специалисти, които ще работят с него и се изготвя индивидуален план и график за работа. Пристъпва се към активна работа, чиято продължителност зависи от състоянието на клиента, възможностите за възстановяване и съвместно поставените цели. Периодично се оценяват постигнатите резултати, при необходимост се актуализира плана за работа до постигане на желания резултат, при което се приключва контакта с клиента.Спорта и игровите занимания, освен че внасят разнообразие в процедурите, заемат значително място във възстановителния процес на нашите клиенти. Чрез тях се създава настроение, което извежда болния от потиснато състояние, отвлича вниманието му от заболяването и го насочва към възстановяване и оздравяване.
Провежданата в ЦСРИ рехабилитация е продължителен процес, което налага отговорното отношение на клиентите към терапията и редовно посещение в определените по график часове.