Соня Иванова

Медицинска сестра


ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Целта на предлаганата здравна грижа в ЦСРИ е укрепване и подобряване на здравето на потребителите. Дейностите по осигуряването на тези грижи включват:

 • Запознаване с досието на новопостъпил клиент, провеждане на срещи за преглед и запознаване със здравословното му състояние и разработване на индивидуален план за здравни грижи.
 • Следене на контролни показатели според заболяването на клиентите
 • Осъществяване на консултативни прегледи на
  клиентите
 • Даване на съвети за хигиенни грижи
 • Даване на препоръки за здравословно хранене според заболяването
 • Даване на първа помощ и оказване на до-медицинска помощ при необходимост.
 • Оказване на съдействие и посредничество за специализирана медицинска помощ и при избор на личен лекар.
 • Провеждане на здравно обучение и консултации в достъпни за клиентите форми.
 • Провеждане на обучения за екипа за първа медицинска помощ.
 • Информиране и обсъждане с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки.
 • Подпомагане дейността на кинезитерапевта/рехабилитатора при избор на подходящи здравни мерки на клиентите.
 • Осъществяване на текущ контрол за спазване на санитарно хигиенните изисквания в ЦСРИ.