Диман Михайлов

Социален работник


СОЦИАЛНА РАБОТА

Социалната работа е съвкупност от дейности, чиято основна цел е възстановяване и поддържане на личния и обществен статус на индивида с помощта на външни средства, а същността и – оказване на помощ. Приложена в нашият Център, социалната работа е насочена към решаване на проблеми, предотвратяване на кризи, удовлетворяване на нужди, развиване на потенциала на потребителите и постигане на промяна. Крайната цел на подпомагащият процес е насърчаване на социалната промяна и социалното включване.

Потребители на услугата са деца и лица с различни увреждания и техните близки, които поради здравословните проблеми или социалната изолация заради „проблема” в семейството, в повечето случаи не могат да посрещат своите жизнени потребности или имат ограничени възможности за справяне с ежедневни необходимости в отношенията с институциите. Това налага активно действие с правилно отношение, така че се създаде подпомагащ процес за решаване на проблема (във всички случаи където е възможно) с участието на потребителя.

 

Основните дейности, чрез който сe реализира социалната работа в Центъра са:

Работа с кандидат-потребители

 • Консултиране на заинтересовани лица за
  социалната услуга ЦСРИ
 • Подготовка на документите на кандидат-
  потребителя за Дирекция „Социално
  подпомагане”/Отдел „Закрила на детето”
 • Подготовка за прием на кандидат-потребителя

Работа с потребители

 • Изготвяне на график за работа със специалистите
 • Работа по случаи
 • Информиране и консултиране
 • Придружаване и подпомагане потребителите при
  работа с институции
 • Сформиране на групи за обучения
 • Съдействие за намиране на работа
 • Водене на документацията за клиентите

Работа с институциите

 • Информиране за актуални програми касаещи хората с увреждания
 • Предоставяне на отчети и справки за дейността на ЦСРИ
 • Работа с неправителствени организации предоставящи социални услуги или имащи отношение към хората с уреждане
 • Връзка с работодатели за намиране работа на клиентите