Даниела Иванова

Специален Педагог и Логопед


ПЕДАГОГИЧЕСКО -ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Спец. педагогика е конкретен социална дейност, която има педагогически характер. Тя е клон на педагогиката посветен на хора със специални нужди, от една страна с трудности в процеса на ученето с моторни и сетивни нарушения, с интелектуални затруднения или проблемно развитие, а от друга страна с изключителни способности, които не са характерни за тяхната календарна възраст

Дейността на специалния педагог включва

 • Идентифициране на ресурсите на детето
 • Установяване на образователните потребности и дефицити на децата, планиране и организиране на тяхното компенсиране
 • Запознаване с материалите и начина им на използване, необходими за учебния процес
 • Запознаване с учебния материал
 • Повишаване на академическите знания
 • Упражнения за пространствена и времева ориентация, представи за мерки, форми, цветове и количества
 • Упражнения за пространствена и времева ориентация, представи за мерки, форми, цветове и количества
 • Развиване на социални и комуникативни умения
 • Трениране на качествата на възприятието, качествата на вниманието, паметовите и мисловните процеси
 • Запознаване и овладяване на моралните принципи и ценности
 • Запознаване с правилата на поведение при структурирани занимания
 • Стимулиране на себеизявата – чрез участие в групови мероприятия
 • Консултации и даване на насоки за работа в домашни условия
 • Стимулиране на вътрешните сили и потенциални възможности за саморазвитие

Методи на въздействие:

 • Интерактивни и дедуктивни
 • Занимателни и ролеви игри
 • Детски театър

ЛОГОПЕДИЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността на логопеда е много специфична, той се занимава с лица с амомалии, като им помага при усвояването на знания, умения и навици и създава предпоставки за по-добра социализация. Спечифичното в дейността на логопеда е корегирането на езиково-говорните а н о м а л и и и р а з в и т и е т о н а комуникационните способнсти на тези лица. Дейността на логопеда се обособява в три основни групи: учебна, възпитателна, корекционна. Логопедичната к о ре кц ия се п ри ла г а стр о го диференциирано, в зависимост от вида на езиково говорното нарушение. Затова корекционните задачи се решават съобразно с вида аномалия и спецификата на конкретните случаи.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция предлага терапевтична логопедична работа за деца и възрастни с говорни и езикови нарушения. Тук Вие и Вашето дете или близък възрастен ще получите качествена професионална логопедична терапия. Постигнатите трайни и дългосрочни резултати променят живота, както на клиента, така и на цялото семейство и подобряват отношенията и качеството на живот на всички.

Индивидуалните терапевтични сесии целят интензивно въздействие за максимален прогрес на детето или на възрастния. Ние използваме игрова форма на терапията при децата, а не просто игра, приятни и забавни техники и средства за мотивирането им за работа, даваме упражнения и игри за работа в къщи с родителите. Абсолютно задължително условие за нас е детето или възрастният да се чувстват спокойно, сигурно, значимо и със собствена стойност. За целта фундамент на нашето отношение към клиента е стремежът ни заедно с останалият екип от специалисти да му създаваме непрекъснато увереност и самочувствие, като го поставяме във всеки един момент в ситуация на справяне и на успяване – с предварително определена трудност, под непрекъснато наблюдение и контрол на терапевта.