УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В ЦСРИ

Екип от професионалисти се грижи за клиентите на центъра
нашите специалисти

Социална работа

Социалната работа е насочена към решаване на проблеми,работа на терен, предотвратяване на кризи, развиване на потенциала на потребителите и постигане на промяна. Крайната цел на подпомагащият процес е насърчаване на социалната промяна и социалното включване.

Психологическа помощ

Кабинетът на психолога е мястото, където всеки човек  може да получи професионална консултация; мястото, в което ви приемат доброжелателно, с разбиране, с готовност за подкрепа независимо от вашия пол, възраст, раса или вероизповедание; мястото, където ще се почувствате спокойни, приети и разбрани.

Организиране на свободното време

– Ежедневни занимания – индивидуални и групови

– Културно-образователни мероприятия

– Празници и традиции

– Спорт и туризъм

– Гражданско образование

Педагогическо-възпитателна дейност дейност

Специалната педагогика е конкретна социална дейност, която има педагогически характер. Тя е клон на педагогиката посветен на хора със специални нужди, от една страна с трудности в процеса на ученето с моторни и сетивни нарушения, с интелектуални затруднения или проблемно развитие.

Рехабилитация и кинезитерапия

Кинезитерапията е лечение чрез движение. Чрез различните методи,с които разполага, тя решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи. Целта е максимално подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части.

Трудотерапия

– Арт терапия

– Битов труд

– Готварство

– Цветарство и градинарство

– Фризьорство и козметика

Здравни грижи

Целта на предлаганата здравна грижа в ЦСРИ е укрепване и подобряване на здравето на потребителите.Запознаване с досието на новопостъпил клиент, провеждане на срещи за преглед и запознаване със здравословното му състояние и разработване на индивидуален план за здравни грижи

Логопедична дейност

Логопедичната услуга, разтворила врати за клиентите на центъра, осъществява консултиране, диагностициране и терапевтично въздействие както при деца, така и възрастни, за които водещи са езиково-говорните нарушеиня. Тези нарушения дават най-силно отражение върху хигиената на психическото развитие.

Информационно-консултантска дейност

– Информиране и консултиране

– Съдействие при: изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; снабдяване с ТПС; осигуряване на асистенти или дом. помощници; настаняване в специализирани институции

– Съдействие за намиране на работа